مطالب توسط manager

,

عمل کاواترم (خبر)

انجام عمل کاواترم توسط جناب آقای دکتر قمری، همراه با کارگاه آموزشی شرکت آذران شفا تجهیز، در بیمارستان شفا تبریز تاریخ ۷ تیر ماه ۹۷