مطالب توسط content-team

اولین عمل کاواترم در بیمارستان سعدی اصفهان

اولین عمل  کاواترم که تاریخ نهم آبان ماه سال 95 در بیمارستان سعدی اصفهان توسط سرکار خانم دکتر خورشید عراقی و کادر بزشکن همراه ایشان با همکاری شرکت تسنیم گستر و شرکت درمان سازان نیک آویدانجام شد .